top of page

PRZYRODA

Naturalna ciekawość małych dzieci jest i powinna być stymulowana przez interesujące książki.

Książki twardostronicowe wytrzymują niecierpliwe ręce i głodne informacji głowy :) W naszych kartonówkach, działamy na kilku płaszczynach. Pokazujemy ilustracje z niewielką ilością elementów, w wyrazistych kolorach. Za każdym razem aspekt przyrody, jeden z czterech żywiołów jest przy okazji nauką elementarnych spraw - kolorów, kształtów, przeciwieństw czy liczb. Przykładowo w tomie "WODA CZYLI ILE?" dziecko poznaje stany skupienia wody i liczy w zakresie 1-10, wskazując na kolejnych stronach trzy wzburzone fale czy siedem lśniących sopli. "OGIEŃ, CZYI JAK?" obrazuje w ciekawwy, nieszablonowy sposób przeciwieństwa - od "blisko/daleko", "w środku/na zewnątrz" po "jest/nie ma".

To z pewnością są książki dla rodziców, którzy cenią inspirację w z wielu dziedzin - estetyczna, podróżnicza, ekologiczna czy z zakresu nauk przyrodniczych.

W serii planowane są 4 tomy, każdy koncentrujący się na innym aspekcie przyrody - woda, ogień, wiatr i ziemia.

 

  • I tom "Woda, czyli ile? ": premiera 4 listopada 2021

  • II tom "Ogień, czyli jak?": ZAPOWIEDŹ jesień 2022

W przygotowaniu pozostałe tomy.

SERIES: NATURE

Young children's natural curiosity is, and should be stimulated by interesting books.

Boardbooks stand up to impatient hands and information-hungry heads :). In our books, we operate on several levels. We present illustrations with just a few elements in vivid colours. Each time we talk about one of the aspects of nature, one of the four elements (earth, water, wind, fire). But in the very same book, we also studied elementary things - colours, shapes, opposites or numbers. For example, in the volume "Water. Can you count?" the child learns about the states of aggregation of water and counts in the range 1-10, indicating on subsequent pages for example 3 rough waves or seven sparkling icicles. "Fire. Spot the Differences!" illustrates in an interesting, unconventional way the opposites - from "near/far", "inside / outside" to "is here/is not here".

These are definitely books for parents who appreciate inspiration in many areas - aesthetic, travel, environmental or science.

There are 4 volumes planned for the series, each focusing on a different aspect of nature - water, fire, wind and earth.


Volume I: "Water. Can you count?", date of release November 4th, 2021

Volume II: "Fire. Spot the Differences!" COMING SOON
The remaining two volumes will be published soon.

okladka_woda.png
woda_fale.png
woda_krople.png
okladka_promo.png

"WODA, CZYLI ILE?"

Czy można policzyć wodę? Właściwie tak, a na pewno można świetnie się bawić i rozwijać przy tej książce. Na każdej rozkładówce, poza kolejną liczbą w zakresie 1-10, dziecko poznaje różne stany skupienia wody. Ilustracje w zdecydowanych kolorach pokazują dwie krople, cztery lodowe kry czy jeden obłok pary. Nie zabrakło działających na wyobraźnię zera oraz nieskończoności :)

Otwierając kolejne rozkładówki możemy budować wiele narracji na tematy z różnych dziedzin, odkrywając przed dzieckiem świat przyrody.
 

Data wydania: 4 listopada 2021

Książka dla dzieci w wieku 12M+

Książka twardostronicowa (kartonówka), 26 stron

cena 33 PLN z VAT
ISBN 978-83-65834-03-4

 

Koncepcja i tekst: Dominika Żukowska

Ilustracje: studio NEUS, Władysław Jurewicz


Water. Can you count?
Can you count the water? Actually yes, and you can definitely have a great time and develop with this book. On each page, apart from the next number in the range 1-10, the child learns about the different states of aggregation of water. Illustrations in strong colours show for example two drops, four ice floes or one cloud of steam. We did not run out of imaginative zeros and infinities :)

By opening subsequent foldouts we can build many narratives on topics from different fields, discovering the wonderful and interesting world of nature for the child.

"OGIEŃ, CZYLI JAK?"

Czy można pokazać przeciwieństwa na przykładzie ognia? Jasne, że tak! Ogień może być blisko i daleko, mały i duży, jeden i wiele ale też niszczycielski i pożyteczny. Może być i może go nie być.    Piękne ilustracje w zdecydowanych kolorach działają na wyobraźnię. Książka jest ispiracją, punktem wyjścia do snucia wielu opowieści na różnorodne tematy, odkrywając przed dzieckiem świat nie tylko przyrody.
 

Data wydania: jesień 2022

Książka dla dzieci w wieku 12M+

Książka twardostronicowa (kartonówka), 26 stron

cena 33 PLN z VAT
ISBN 978-83-65834-04-1

 

Koncepcja i tekst: Dominika Żukowska

Ilustracje: studio NEUS, Władysław Jurewicz


Fire. Spot the Differences!
Can you show opposites in the example of fire? Yes, of course! Fire can be near and far, small and large, one and many, but also destructive and helpful. It may or may not be. Beautiful illustrations in vivid colours excite the imagination.

The book is an inspiration, a starting point for telling many stories on various topics, revealing to the child nature and the world around them.

bottom of page